ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลสถิติ

crime traffix

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ

พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

เอกสารดาวน์โหลด

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions