Archive by Author
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๓">รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๓
notepad-117597_960_720
Read More...
การจัดซื้อโครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ (Police Diary Activity Report) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding))
news_1395907288

01 ประกาศประกวดราคาซื้อประจำวันฯ 02 เอกสารประกวดราคาซื้อประจำวันฯ 03 TOR-ประจำวัน_compressed 04 แบบใบเสนอราคา ประจำวันฯ 05 แบบสัญญาซื้อขาย 06 ราคากลางโครงการประจำวันฯ 07 เอกสารส่วนที่ 1-2

Read More...
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
news_1395907288

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ 2.2 ร่างเอกสารปะกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ 2.2 TOR MA CRIMES 2.2_compressed 08 ใบเสนอราคา 09 เอกสารส่วนที่ 1-2 10 แบบสัญญาจ้างบริการ

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งบ.๗/๒๕๖๒">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งบ.๗/๒๕๖๒
notepad-117597_960_720

รายงานการประชุม CIO 7-62

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป.๕/๒๕๖๒ ">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป.๕/๒๕๖๒
notepad-117597_960_720
Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. ๖/๑๕๖๒">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. ๖/๑๕๖๒
notepad-117597_960_720
Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 4/2562 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 4/2562 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562
notepad-117597_960_720
Read More...
คู่มือการขอหมายจับกับถอนหมายจับออนไลน์">คู่มือการขอหมายจับกับถอนหมายจับออนไลน์
notepad-117597_960_720
Read More...
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจผ่านโทรศัพท์มือถือ (CRIMES on Mobile) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ประกาศประกวดราคา (CRIMES on Mobile) ใบเสนอราคา (CRIMES on Mobile) TOR (CRIMES on Mobile)

Read More...
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ประกาศประกวดราคา (Police Serve You) ใบเสนอราคา (Police Serve You) TOR (Police Serve You)

Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions