Archive by Author
ขอเชิญ ร่วมเป็นหนึ่งเสียง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ในทุกรูปแบบ”
SCAN_20190204_150047747
Read More...
คู่มือการใช้งาน ระบบ Crimes
kisspng-product-manuals-owner-s-manual-symbol-sign-safety-lg-5acb38917ae2b9.3320816715232677295033

  วิธีสมัคร CRIMES วิธีการขอสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม คู่มือการบันทึกประจำวันเอกสารหาย คู่มือการบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอาญา_จราจร คู่มือการรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน คู่มือบันทึกข้อมูลท้องถิ่น(บุคคล) คู่มือบันทึกข้อมูลท้องถิ่น(สถานที่) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่าน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ::คำสั่ง ตร. เกี่ยวกับระบบ ปจว.อิเล็กทรอนิกส์:: 1.วิทยุ ตร. ที่ 0033.45-495 ลง 6 ก.พ. 62 2.คำสั่ง ตร.ที่ 147.2561 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 1 3.คำสั่ง ตร. ที่ 454.2561 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 2 4.คำสั่ง ตร.ที่ 86.2562 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 3

Read More...
คู่มือการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง">คู่มือการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง
vote-2831241_960_720

คู่มือการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง

Read More...
ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))">ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
news_1395907288
Read More...
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

  ๑. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. เอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓. ตัวอย่างใบเสนอราคา ๔. แบบสัญญาซื้อขาย ๕.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2 ๖. ขอบเขตของงาน (TOR)

Read More...
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561
download
Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 6/2561
download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 6-2560

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 2/2561
download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 2-2561

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 1/2561
download

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 1-2561

Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions