Archive | ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS feed for this section
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓">รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
notepad-117597_960_720
Read More...
แบบตอบรับการเข้ารับอบรมความรู้ของระบบงาน POLIS">แบบตอบรับการเข้ารับอบรมความรู้ของระบบงาน POLIS
kisspng-product-manuals-owner-s-manual-symbol-sign-safety-lg-5acb38917ae2b9.3320816715232677295033
Read More...
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓">รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
notepad-117597_960_720
Read More...
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓​">รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓​
notepad-117597_960_720
Read More...
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๓">รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๓
notepad-117597_960_720

01รายงานการประชุม CIO 1-63

Read More...
การจัดซื้อโครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ (Police Diary Activity Report) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding))
news_1395907288

01 ประกาศประกวดราคาซื้อประจำวันฯ 02 เอกสารประกวดราคาซื้อประจำวันฯ 03 TOR-ประจำวัน_compressed 04 แบบใบเสนอราคา ประจำวันฯ 05 แบบสัญญาซื้อขาย 06 ราคากลางโครงการประจำวันฯ 07 เอกสารส่วนที่ 1-2

Read More...
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
news_1395907288

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ 2.2 ร่างเอกสารปะกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ 2.2 TOR MA CRIMES 2.2_compressed 08 ใบเสนอราคา 09 เอกสารส่วนที่ 1-2 10 แบบสัญญาจ้างบริการ

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งบ.๗/๒๕๖๒">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งบ.๗/๒๕๖๒
notepad-117597_960_720

รายงานการประชุม CIO 7-62

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป.๕/๒๕๖๒ ">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป.๕/๒๕๖๒
notepad-117597_960_720
Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. ๖/๑๕๖๒">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. ๖/๑๕๖๒
notepad-117597_960_720
Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions