Archive | ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS feed for this section
แบบตอบรับการฝึกอบรมการใช้งานระบบกำลังพล (POLIS)
download
Read More...
แบบตอบรับการฝึกอบรมการใช้งานระบบพัสดุ (POLIS)
download
Read More...
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
news_1395907288
Read More...
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบภาพและเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288
Read More...
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
news_1395907288
Read More...
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบภาพและเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
news_1395907288
Read More...
ประกาศ ศทก. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ศทก.
เจตจำนงss
Read More...
ส่งใบสมัครใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล. ระบบตรวจสอบบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(แรงงานต่างด้าว)
alien

หนังสือ สทส. ที่0033.43-3523 ลง 20 ธ.ค.59 แจ้งวิธีการลงทะเบียนขอใช้งานระบบแรงงานต่างด้าวผ่านสมาร์ทโฟน ส่งใบสมัครใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2. สมัครใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว

Read More...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอทีวี แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 60 นิ้ว โดยวิธีสอบราคา
news_1395907288
Read More...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสนับสนุนผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา
news_1395907288
Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี

พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions