Archive | ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS feed for this section
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
news_1395907288

  1. เอกสารประกาศ POLIS ปี 64 2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. TOR POLIS_ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. ราคากลาง POLIS ปีงบ 2564

Read More...
การจัดซื้อโครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ (Police Diary Activity Report) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding))
news_1395907288

01 ประกาศประกวดราคาซื้อประจำวันฯ 02 เอกสารประกวดราคาซื้อประจำวันฯ 03 TOR-ประจำวัน_compressed 04 แบบใบเสนอราคา ประจำวันฯ 05 แบบสัญญาซื้อขาย 06 ราคากลางโครงการประจำวันฯ 07 เอกสารส่วนที่ 1-2

Read More...
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
news_1395907288

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ 2.2 ร่างเอกสารปะกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ 2.2 TOR MA CRIMES 2.2_compressed 08 ใบเสนอราคา 09 เอกสารส่วนที่ 1-2 10 แบบสัญญาจ้างบริการ

Read More...
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจผ่านโทรศัพท์มือถือ (CRIMES on Mobile) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ประกาศประกวดราคา (CRIMES on Mobile) ใบเสนอราคา (CRIMES on Mobile) TOR (CRIMES on Mobile)

Read More...
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ประกาศประกวดราคา (Police Serve You) ใบเสนอราคา (Police Serve You) TOR (Police Serve You)

Read More...
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Web Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
news_1395907288

01 02 03 04 05

Read More...
คำสั่งกำชับการปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ( vpn )">คำสั่งกำชับการปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ( vpn )
notepad-117597_960_720
Read More...
แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ตร. ( POLIS ) “ระบบพัสดุ”
Address-Book-blue-icon
Read More...
แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ตร. ( POLIS ) “ระบบกำลังพล”
Address-Book-blue-icon
Read More...
ขอเชิญ ร่วมเป็นหนึ่งเสียง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ในทุกรูปแบบ”
SCAN_20190204_150047747
Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions