Archive | ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS feed for this section
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562
download
Read More...
แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ตร. ( POLIS ) “ระบบพัสดุ”
Address-Book-blue-icon
Read More...
แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ตร. ( POLIS ) “ระบบกำลังพล”
Address-Book-blue-icon
Read More...
ขอเชิญ ร่วมเป็นหนึ่งเสียง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ในทุกรูปแบบ”
SCAN_20190204_150047747
Read More...
คู่มือการใช้งาน ระบบ Crimes
kisspng-product-manuals-owner-s-manual-symbol-sign-safety-lg-5acb38917ae2b9.3320816715232677295033

  วิธีสมัคร CRIMES วิธีการขอสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม คู่มือการบันทึกประจำวันเอกสารหาย คู่มือการบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอาญา_จราจร คู่มือการรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน คู่มือบันทึกข้อมูลท้องถิ่น(บุคคล) คู่มือบันทึกข้อมูลท้องถิ่น(สถานที่) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่าน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ::คำสั่ง ตร. เกี่ยวกับระบบ ปจว.อิเล็กทรอนิกส์:: 1.วิทยุ ตร. ที่ 0033.45-495 ลง 6 ก.พ. 62 2.คำสั่ง ตร.ที่ 147.2561 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 1 3.คำสั่ง ตร. ที่ 454.2561 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 2 4.คำสั่ง ตร.ที่ 86.2562 ปจว.อิเล็กทรอนิกส์ CRIMES ระยะที่ 3

Read More...
คู่มือการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง">คู่มือการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง
vote-2831241_960_720

คู่มือการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง

Read More...
ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))">ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
news_1395907288
Read More...
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

  ๑. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. เอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการประชาชน (Police Serve You) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓. ตัวอย่างใบเสนอราคา ๔. แบบสัญญาซื้อขาย ๕.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2 ๖. ขอบเขตของงาน (TOR)

Read More...
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news_1395907288

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561">รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561
download
Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions