แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. รายการค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS 

2. รายการค่าบำรุงครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES

3. รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.

4. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้กับสถานีตำรวจ สำหรับรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)

5.การจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ภูเก็ต เมืองแห่งสันติสุข)

6. รายการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ ๒ (ส่วนที่ ๑)

Tags:

Comments are closed.