ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ CRIMES ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags:

Comments are closed.