วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นศูนย์บริหารจัดการระบบสารสนเทศกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ทันสมัย เครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงครอบคลุมทั่วไทย บริการฉับไว ด้วยความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล


          พันธกิจ (Mission)


๑. ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีรสารสนเทศให้ทันสมัย ให้บริการสนับสนุนภารกิจตำรวจ

๒. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของตำรวจ โดยเน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล

๔. รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความปลอดภัยในระดับสูงสุด

๕. ศึกษาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของโครงข่ายสารสนเทศหลัก (Backbone) และเครือข่ายการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกหน่วยงานในสังกัด

๖. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions