ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ  ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในชื่อของ  “สำนักงานสถิติ  กรมตำรวจ”  ตามคำสั่ง กรมตำรวจ ที่  1142/2510  ลงวันที่  17  สิงหาคม 2510  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลของ กรมตำรวจ ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  รวมทั้งการประมวลผลสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน พลาธิการ และการทะเบียน ตลอดจนจัดทำสถิติต่าง ๆ  เพื่อเสนอผู้บริหารประกอบการพัฒนาสั่งการโดยมีเลขานุการกรมตำรวจ ในขณะนั้นเป็นหัวหน้าสำนักงาน และมีสถานที่ทำการอยู่บริเวณตรงข้ามกับกรมตำรวจในปัจจุบันนี้

ต่อมา กรมตำรวจมีคำสั่งที่  793/2516  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2516  แปรสภาพสำนักงานสถิติกรมตำรวจ มาเป็น  “ศูนย์ประมวลข่าวสาร  กรมตำรวจ”  โดยมี ” ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ” เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานทั้งในด้านบุคลากร และการงบประมาณ และปี  2525  กรมตำรวจ ได้ปรับฐานะของศูนย์ประมวลข่าวสารกรมตำรวจอีกครั้งหนึ่ง มาเป็นหน่วยงานในระดับ  “กองกำกับการ” สังกัดสำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจมีผู้กำกับการเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ในปี  2530  ศูนย์ประมวลข่าวสาร สำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจ ได้ย้ายสถานที่ทำการอยู่ที่บริเวณชั้น  2  อาคาร  19  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ในปัจจุบันและเมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2530  กรมตำรวจได้เปลี่ยนสายการบังคับบัญชา ให้ศูนย์ประมวลข่าวสารไปสังกัดอยู่กับกองวิจัยและวางแผน กรมตำรวจโดยยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการอยู่เช่นเดิม

ในปี  2535  ศูนย์ประมวลข่าวสารได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองบังคับการ” ในสังกัด”สำนักงานแผนงานและงบประมาณ” ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ 21)  พ.ศ.  2535  ลง  2  เม.ย.  2535  โดยมี “ผู้บังคับการ” เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน พร้อมกันนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกขานมาเป็น  “ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ”

ในปี 2548  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยกลุ่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้

  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์กายภาพและระบบปฏิบัติการ
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล งานควบคุม ดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล งานศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานข้อมูล
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย และการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสถานภาพและประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่าย
  • กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร งานสารสนเทศอาชญากรรม งานสารสนเทศคดีจราจร งานสารสนเทศเพื่อการบริการสังคม และงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  • ฝ่ายอำนวยการ ดูแลงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล ฯลฯ

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนตรี  สีทอง
พล.ต.ต.มนตรี สีทอง

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions