ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ  ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในชื่อของ  “สำนักงานสถิติ  กรมตำรวจ”  ตามคำสั่ง กรมตำรวจ ที่  1142/2510  ลงวันที่  17  สิงหาคม 2510  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลของ กรมตำรวจ ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  รวมทั้งการประมวลผลสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน พลาธิการ และการทะเบียน ตลอดจนจัดทำสถิติต่าง ๆ  เพื่อเสนอผู้บริหารประกอบการพัฒนาสั่งการโดยมีเลขานุการกรมตำรวจ ในขณะนั้นเป็นหัวหน้าสำนักงาน และมีสถานที่ทำการอยู่บริเวณตรงข้ามกับกรมตำรวจในปัจจุบันนี้

ต่อมา กรมตำรวจมีคำสั่งที่  793/2516  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2516  แปรสภาพสำนักงานสถิติกรมตำรวจ มาเป็น  “ศูนย์ประมวลข่าวสาร  กรมตำรวจ”  โดยมี ” ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ” เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานทั้งในด้านบุคลากร และการงบประมาณ และปี  2525  กรมตำรวจ ได้ปรับฐานะของศูนย์ประมวลข่าวสารกรมตำรวจอีกครั้งหนึ่ง มาเป็นหน่วยงานในระดับ  “กองกำกับการ” สังกัดสำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจมีผู้กำกับการเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ในปี  2530  ศูนย์ประมวลข่าวสาร สำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจ ได้ย้ายสถานที่ทำการอยู่ที่บริเวณชั้น  2  อาคาร  19  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ในปัจจุบันและเมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2530  กรมตำรวจได้เปลี่ยนสายการบังคับบัญชา ให้ศูนย์ประมวลข่าวสารไปสังกัดอยู่กับกองวิจัยและวางแผน กรมตำรวจโดยยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการอยู่เช่นเดิม

ในปี  2535  ศูนย์ประมวลข่าวสารได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองบังคับการ” ในสังกัด”สำนักงานแผนงานและงบประมาณ” ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ 21)  พ.ศ.  2535  ลง  2  เม.ย.  2535  โดยมี “ผู้บังคับการ” เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน พร้อมกันนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกขานมาเป็น  “ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ”

ในปี 2548  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยกลุ่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้

  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์กายภาพและระบบปฏิบัติการ
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล งานควบคุม ดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล งานศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานข้อมูล
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย และการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสถานภาพและประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่าย
  • กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร งานสารสนเทศอาชญากรรม งานสารสนเทศคดีจราจร งานสารสนเทศเพื่อการบริการสังคม และงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  • ฝ่ายอำนวยการ ดูแลงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล ฯลฯ

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต. สรพล สรสกุลชัย

พล.ต.ต สรพล สรสกุลชัย

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions