Tag Archives: buy
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอทีวี แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 60 นิ้ว โดยวิธีสอบราคา
news_1395907288
Read More...
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสนับสนุนผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา
news_1395907288
Read More...
ประกาศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการ การรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (PHUKET : City of Peace and Happiness) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
news_1395907288
Read More...
ร่างประกาศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการ การรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (PHUKET : City of Peace and Happiness) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ครั้งที่ 2
news_1395907288
Read More...
ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการ การรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (PHUKET: City of Peace and Happiness) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
news_1395907288
Read More...
ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจ ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
news_1395907288
Read More...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจ ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ครั้งที่ 2
news_1395907288
Read More...
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจ ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
news_1395907288

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจ ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

Read More...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการเพื่อรองรับการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
news_1395907288

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการเพื่อรองรับการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read More...
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
news_1395907288

ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต. สรพล สรสกุลชัย

พล.ต.ต สรพล สรสกุลชัย

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions