Tag Archives: pr
ประกาศ ศทก. เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ศทก.
เจตนารมss
Read More...
ประกาศ ศทก. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ศทก.
เจตจำนงss
Read More...
ส่งใบสมัครใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล. ระบบตรวจสอบบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(แรงงานต่างด้าว)
alien

หนังสือ สทส. ที่0033.43-3523 ลง 20 ธ.ค.59 แจ้งวิธีการลงทะเบียนขอใช้งานระบบแรงงานต่างด้าวผ่านสมาร์ทโฟน ส่งใบสมัครใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2. สมัครใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว

Read More...
พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดรับการทดสอบร่างกาย เตรียมรับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสุตร กอส.)
thumb

พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดรับการทดสอบร่างกาย เตรียมรับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสุตร กอส.)            

Read More...
คำสั่งสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
Screenshot_1

คำสั่งสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ประกอบมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามบัญชีรายชื่อ แนบทท้ายคำสั่ง  

Read More...
พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจเยี่ยมขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิด
thumb

พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก. นำข้าราชการตำรวจเยี่ยมขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิด

Read More...

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต. สรพล สรสกุลชัย

พล.ต.ต สรพล สรสกุลชัย

ผู้บังคับการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

แผนที่ ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 2, ถนนพระราม 1, เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330 Thailand
Get Directions